Strona główna » Regulamin
Kontakt

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1

Definicja pojęć

 

Sprzedawca - należy przez to rozumieć właściciela sklepu internetowego www.lm-armatura.pl  jest:

LM – Mirosław Kowalski

ul. Sienkiewicza 92

05-082 Stare Babice

NIP: 522-167-17-41

 

 

Sklep internetowy – należy przez to rozumieć prowadzony przez Sprzedawcę na

stronie internetowej www.lm-armatura.pl serwis internetowy, za pośrednictwem

którego, Kupujący może kupić produkty znajdujące się w ofercie Sprzedawcy,

Kupujący - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która ukończyła, co

najmniej 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osobę

prawną, jednostkę nie posiadającą osobowości prawnej, której przepisy szczególne

przyznają zdolność prawną, która zamierza dokonać lub dokonała zakupu w

Sklepie internetowym Sprzedawcy,

Konsument- należy przez to rozumieć osobę fizyczną, dokonującą czynności

prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub

zawodową.

 

§ 2

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedawcę za

pośrednictwem Sklepu internetowego sprzedaży produktów znajdujących się w

ofercie Sprzedawcy, umieszczonej na stronie internetowej www.lm-armaura.pl

2. Sprzedaż produktów prowadzona jest przy wykorzystaniu środków

porozumiewania się na odległość tj. za pośrednictwem wzoru formularza

zamówienia, znajdującego się na stronie internetowej www.lm-armatura.pl lub za

pośrednictwem korespondencji e-mail.

3. Niniejszy regulamin obowiązuje również klientów, którzy dokonali zamówienia

drogą telefoniczną.

4. Kupujący mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie,

nieodpłatnie, w tym za pośrednictwem odesłania internetowego, (tj. linku)

zamieszczonego na stronie www.lm-armatura.pl

5. Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego

adresu e-mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na

przetwarzanie przez Sklep lm-armatura.pl oraz Grupa Allegro Sp. z o.o., danych

osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w

Sklepie lm-armatura.pl (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie

danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).

 

§ 3

Oferta

2. Sprzedawca dokłada należytej staranności, aby treść strony internetowej www.lm.armatura.pl jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na

możliwość wystąpienia błędów przy aktualizacjach (cen, konfiguracji, czy

parametrów technicznych) – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane przed

zawarciem umowy sprzedaży i przystąpieniem Sprzedawcy do wysyłki towaru tj.

w toku procedury składania zamówienia i najpóźniej w chwili wysłania do

Kupującego na wskazany przez niego adres e-mail potwierdzenia przyjęcia

zamówienia.

4. Zdjęcia na stronie sklepu nie stanowią oferty handlowej i mogą różnić się od

rzeczywistego wyglądu produktu

 

§ 4

Składanie i przyjmowanie zamówień

1. Kupujący składa zamówienie przez stronę internetową Sprzedawcy

www.lm-armatura.pl, poprzez wybór jednej lub kilku pozycji ze szczegółowego

spisu produktów.

2. Warunkiem realizacji złożonego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie wzoru

formularza zamówienia, znajdującego się na stronie internetowej

www.lm-armatura.pl, w szczególności podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail,

umożliwiających identyfikację Kupującego oraz potwierdzenie zamówienia.

3. Zamówienie może być złożone przez Kupującego w formie telefonicznej lub za

pomocą poczty elektronicznej.

4. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym nie jest równoznaczne z zawarciem umowy.

5. Kupujący otrzymuje e-mail zwrotny potwierdzający przyjęcie zamówienia przez

Sprzedawcę oraz określający ilość i cenę zamawianego produktu oraz koszt jego

Dostawy a także faktyczny termin realizacji zamówienia.

6. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności danych adresowych, ceny, ilości oraz rodzaju zamówionych produktów, a także wyboru formy płatności.

7. Po dokonaniu akceptacji zamówienia przez Kupującego, zamówienie jest

przekazane do realizacji.

8. Umowa kupna-sprzedaży towaru pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym

zawierana jest w chwili dokonania akceptacji zamówienia przez Kupującego,

którego potwierdzenie przyjęcia otrzymał od Sprzedającego na podany w

zamówieniu adres poczty elektronicznej.

9. Dowodem sprzedaży w Sklepie internetowym jest faktura VAT lub paragon, wystawiane

przez Sprzedawcę Kupującemu i wysyłane na podany przez Kupującego adres email.

 

 

§ 5

Realizacja zamówień

1. Zamówione produkty dostarczane są do Kupującego za pośrednictwem

podmiotu świadczącego usługi kurierskie. Wysyłka towaru następuje w ciągu

od 3 do 5 dni roboczych od momentu:

a) potwierdzenia zamówienia przez Kupującego przy wyborze opcji

płatności: „płatność za pobraniem”,

b) daty zaksięgowania wpłaty na konto Sprzedawcy przy wyborze opcji

płatności: „przedpłata”.

2. W przypadku nieobecności Kupującego pod wskazanym adresem doręczenia:

a) kurier awizuje przesyłkę, ponowna próba dostawy towaru nastąpi w

ciągu następnych 48 godzin od daty wystawienia awizo,

b) jeżeli kurier nie zastanie Kupującego pod adresem dostawy, awizuje

przesyłkę ponownie. Na drugim awizo wskazane jest miejsce, gdzie

Kupujący może odebrać przesyłkę. Przesyłkę należy odebrać w

terminie do 4 dni od daty wystawienia awizo. Po 4 dniach następuje

anulowanie zamówienia, a kosztami zwrotu produktu obciążany

zostaje Kupujący. W przypadku wyboru formy płatności „przedpłata

przelewem na konto”, anulowanie zamówienia powoduje zwrot

kosztów Kupującemu, pomniejszonych o koszt dostawy, na

wskazany przez niego rachunek bankowy bądź za pośrednictwem

przekazu pocztowego.

3. Koszt transportu ustalany jest indywidualnie a Kupujący jest informowany o tym przy potwierdzeniu zamówienia.

4. Przed odebraniem przesyłki od kuriera, Kupujący powinien sprawdzić,

czy przesyłka nie uległa uszkodzeniu podczas transportu. Należy zwrócić

szczególną uwagę na stan taśm i plomb zabezpieczających przesyłkę, rozerwania

oraz wszelkie wgniecenia opakowania zewnętrznego oraz obecności naklejek

ostrzegawczych.

5. W przypadku gdy uszkodzone jest opakowanie przesyłki, plomby i/lub taśmy

zabezpieczające, bądź sam towar lub też otrzymany produkt jest niekompletny,

Kupujący powinien odmówić przyjęcia przesyłki (dla płatności gotówką przy

odbiorze). Przy innej formie płatności Kupujący powinien sporządzić protokół

szkody w obecności kuriera. Protokół szkody powinien zawierać:

a) wyszczególnienie uszkodzeń (rozerwania, wgniecenia opakowania)

oraz ewentualnych braków,

b) informacje o zabezpieczeniach (wewnętrznych i zewnętrznych)

przesyłki,

c) datę i godzinę doręczenia.

6. Dodatkowo Kupujący powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą w

celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz podjęcia odpowiednich działań jeszcze w

obecności kuriera.

7. W przypadku niemożności realizacji zamówienia w terminie określonym na stronie www.lm-armatura.pl z uwagi na brak zamówionego produktów lub zamówionej ilości egzemplarzy w magazynie, Sprzedawca telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej albo faksem powiadomi niezwłocznie Kupującego o tej okoliczności, proponując inny

termin realizacji zamówienia. Kupujący jest uprawniony do niezaakceptowania

nowego terminu realizacji zamówienia oraz anulowania zamówienia.

8. W przypadku sprzedaży produktów objętych promocją, realizacja zamówień

następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do

wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży bądź do upływu terminu

promocji, określonego na stronie internetowej www.lm-armatura.pl

9. Dostawa towarów realizowana jest tylko na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej.

 

§ 6

Obowiązki Kupujących

Kupujący zobowiązany jest w szczególności do:

a) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób nie zakłócający jego

funkcjonowania,

b) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z

przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawa,

postanowieniami regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie

zwyczajami,

c) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy

obowiązującego prawa,

d) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy

dla pozostałych klientów oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem ich dóbr

osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im

praw,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu

internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na

podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez Sprzedawcę.

 

§ 7

Opłaty

1. Sprzedawca oświadcza, że obowiązującą Kupującego ceną sprzedaży

poszczególnych produktów jest cena podana w Sklepie internetowym w

momencie złożenia zamówienia przez Kupującego. O ile cena ta nie ulegnie zmianie

niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w

odniesieniu do poszczególnych produktów po złożeniu zamówienia przez

Kupującego.

2. Podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT według stawek

określonych odrębnymi przepisami. Cena produktu nie zawiera kosztów

dostawy.

3. Wyboru sposobu płatności dokonuje Kupujący w momencie złożenia

zamówienia.

4. Przewiduje się następujące formy płatności:

a) płatność gotówką za pobraniem – Kupujący przy odbiorze przesyłki

od kuriera dokonuje płatności kwoty będącej sumą kosztów ceny

produktu, dostawy, oraz jeśli takie oferuje Sprzedający montażu oraz

uruchomienia,

b) przedpłata przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy –

Kupujący wpłaca na numer konta podany w potwierdzeniu

zamówienia kwotę będącą sumą kosztów ceny produktu, dostawy,

oraz jeśli takie oferuje Sprzedający montażu oraz uruchomienia w

terminie nie późniejszym niż 14 dni od zawarcia umowy sprzedaży.

 

§ 8

Niezgodność towaru z umową

1. Sprzedawca odpowiada przed Kupującym będącym Konsumentem za

niezgodność towaru z umową na warunkach określonych w ustawie z dnia 27

lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie

Kodeksu Cywilnego oraz zgodne z poniższymi przepisami.

2. Zwracany towar, w miarę możliwości, powinien znajdować się w oryginalnym,

nieuszkodzonym opakowaniu (przez oryginalne opakowanie należy rozumieć

opakowanie towaru wraz ze wszystkimi elementami dodatkowymi, służącymi do

transportu towaru), pozwalającym na bezpieczny transport.

3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Kupującego niezwłocznie, nie później niż

w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania od Kupującego reklamowanego

produktu wraz z pismem reklamacyjnym.

4. Wszelka korespondencja dotycząca zakupionego produktu będzie prowadzona

listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany w zamówieniu

Kupującego adres e-mail.

6. Jeżeli żądanie Kupującego będzie zasadne, Sprzedawca ponosi wszelkie koszty

związane z dostawą naprawionego lub nowego towaru pozbawionego wad do

Kupującego.

§ 9

Gwarancja jakości

1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie internetowym posiadają gwarancję

jakości producenta bądź importera, która jest realizowana na terenie

Rzeczpospolitej Polskiej. Szczegółowe warunki gwarancji są określone na karcie

gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta, którą Kupujący otrzymuje wraz z

produktem.

2. Okres gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronie internetowej

www.lm-armatura.pl lub na załączonej do produktu karcie gwarancyjnej.

3. Wszelkie roszczenia wynikające z realizacji uprawnień z tytułu udzielonej

gwarancji jakości należy kierować bezpośrednio do podmiotów udzielających

gwarancji jakości.

5. Jeżeli produkt nie posiada karty gwarancyjnej producenta, podstawę gwarancji

stanowi dowód zakupu.

 

 

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie pisma zawierającego oświadczenie o odstąpieniu zawarcia umowy na odległość.

2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, umowa

jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie

niezmienionym, tj. w okresie liczonym od dnia wydania Konsumentowi produktu nie może dojść do:

a) mechanicznego uszkodzenia,

b) wystąpienia braku jakiegokolwiek z tych elementów produktu, które

stanowią jego integralną część w znaczeniu technologicznym lub

funkcjonalnym, chyba, że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności produktu z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.

3. Produkt podlegający zwrotowi powinien być zapakowany w sposób

umożliwiający jego bezpieczny transport. Produkt powinien być wysłany nie

później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia. W celu ułatwienia procedury

zwrotu produktu prosimy o skontaktowani się ze Sprzedawcą celem ustalenia

szczegółów zwrotu produktu.

4. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny i kosztów uiszczonych przez Kupującego, w

tym kosztów wysłania sprzedanych produktów Kupującemu, nie refunduje ani

nie ponosi jednak kosztów odesłania produktów Sprzedającemu. Wszelkie zwroty

należności będą regulowane przez Sprzedawcę za pomocą przelewu bankowego

na konto wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym.

5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje

Konsumentowi w wypadku zamówienia produktu o właściwościach określonych

przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z

jego osobą oraz w pozostałych przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 Ustawy o

ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za produkt niebezpieczny.

6. W przypadku pozostałych Kupujących, nie posiadających statusu Konsumenta

zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 11

Anulowanie zamówienia, pozbawienie prawa korzystania ze Sklepu

internetowego

1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy i anulowania

zamówienia potwierdzonego w sytuacji, gdy Kupujący jako formę płatności

wybrał przelew, a kwota należności za zamówienie nie zostanie zaksięgowana na

koncie Sprzedawcy w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Kupującego numeru konta, na które ma on wpłacić należność, a także możliwość anulowania

zamówienia gdy w wyniku zachowania Kupującego, w szczególności

przyjmującego postać zachowania obelżywego lub innego uwłaczającego, nie jest

możliwa wymiana korespondencji niezbędna do przeprowadzenia procedury

realizacji zamówienia do końca.

2. Sprzedawca może pozbawić Kupującego prawa do korzystania ze Sklepu

internetowego oraz dokonywania zamówień drogą telefoniczną, jak również

może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego

ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia przez

Kupującego niniejszego regulaminu, a w szczególności gdy Kupujący:

a) podał dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuści się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności

dóbr osobistych innych klientów,

c) dopuści się zachowań, które są niezgodne z obowiązującymi przepisami

prawa,

d) narusza zasady współżycia społecznego np. poprzez kilkakrotne

dokonywanie zamówień i ich kilkakrotne, celowe nie odbieranie.

§ 12

Dane osobowe

1. Dane osobowe podane w formularzu zamówienia na stronie www.lm-armatura.pl są przetwarzane przez Sprzedawcę w jego siedzibie

w miejscowości Stare Babice, przy ulicy Sienkiewicza 92 w celach realizacji zamówienia,

zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie

danych osobowych oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i

Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania

danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny

odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych

osobowych i w tym zakresie Sprzedający jest administratorem danych w

rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. Kupujący posiadają jednocześnie

prawo do wglądu do tych danych oraz ich uzupełnienia i poprawienia, a także do

żądania zaprzestania ich przetwarzania.

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów, w związku ze

składanymi przez Kupujących zamówieniami, Sprzedawca podejmuje środki

techniczne i organizacyjne, odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa

udostępnionych przez Kupującego danych osobowych.

§ 13

Postanowienia końcowe

1. Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym oznacza zaakceptowanie

postanowień niniejszego regulaminu w wersji obowiązującej w dniu złożenia

zamówienia.

2. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Sprzedawcą a

Kupującym, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie

z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

3. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Sprzedawcą a

Kupującym, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze

względu na siedzibę Sprzedawcy.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu oraz cen produktów znajdujących się w ofercie. Zmiana regulaminu oraz cen nie dotyczy

zamówień złożonych przez Kupujących przed zmianami.

5. Zmiany regulaminu i cen obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i

umieszczenia na stronie internetowej www.lm-armatura.pl.

6. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego

regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na

podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze

zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000

r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę

wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o

szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2015.


Przejdź do strony głównej
Sklep internetowy shopGold
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu